Thủ tục hành chính: Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-082785-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Quản lý giá
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý công sản – Giá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức sử dụng đất
Cách thức thực hiện: Tại Phòng Quản lý công sản – Giá
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tổng hợp báo cáo
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng