Thủ tục hành chính: Xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức thuê đất - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức thuê đất - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-067550-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Quản lý giá
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế và Ủy ban nhân dân các huyện thị nơi dự án thuê đất
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng