Thủ tục hành chính: Xác định đơn giá cho thuê đất cho từng dự án và khu công nghiệp - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Xác định đơn giá cho thuê đất cho từng dự án và khu công nghiệp - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-062378-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Quản lý giá
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Gửi hồ sơ cho Sở Tài chính tại Tổ "Một cửa" Sở Tài chính
Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Quyết định phê duyệt về đơn giá thuê đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng