Thủ tục hành chính: Việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc trong tôn giáo (không áp dụng đối với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định số 22/2005/ NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc trong tôn giáo (không áp dụng đối với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định số 22/2005/ NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-067477-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Tháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh Đồng Tháp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết: 30 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng