Thủ tục hành chính: Việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-067450-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết: 30 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng