Thủ tục hành chính: Việc công nhận kết hôn; nhận cha, mẹ, con đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Việc công nhận kết hôn; nhận cha, mẹ, con đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-220786-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng hành chính tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc; riêng đối với việc ghi chú vào sổ để công nhận việc kết hôn: 05 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thì thời hạn kéo dài thêm 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng