Thủ tục hành chính: Về việc chấp thuận mở lớp dạy nghề cho người nghèo - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Về việc chấp thuận mở lớp dạy nghề cho người nghèo - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-057293-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm dạy nghề (được cấp phép)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng