Thủ tục hành chính: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-071305-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng y tế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Y tế và các ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng