Thủ tục hành chính: Về chia tách các cơ sở giáo dục - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Về chia tách các cơ sở giáo dục - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-017800-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Tại Sở hoặc Bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tại Sở Giáo dục và đào tạo trong vòng 15 ngày; -Tại sở Nội vụ : 15 ngày -Tại Ủy ban nhân dân tỉnh trong vòng 45 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng