Thủ tục hành chính: Về chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền bắc, du kích tập trung ở miền nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Về chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền bắc, du kích tập trung ở miền nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-091437-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở lao động thương binh xã hội Thành Phố Cao Lãnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ban nghành đoàn thể xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng