Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Công nghiệp

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 2.919 văn bản.

Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN3:2019/BKHCN Ngày ban hành: 30/12/2019    Ngày hiệu lực: 31/12/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN03:2019/BCT Ngày ban hành: 29/11/2019 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN20:2019/BKHCN Ngày ban hành: 15/11/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN01:2019/BCA Ngày ban hành: 31/10/2019    Ngày hiệu lực: 18/12/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN08:2019/BQP Ngày ban hành: 21/10/2019    Ngày hiệu lực: 09/12/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN02:2016/BCT/SĐ1:2019 Ngày ban hành: 14/08/2019    Ngày hiệu lực: 18/10/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN21:2015/BGTVT/SĐ3:2018 Ngày ban hành: 07/08/2019    Ngày hiệu lực: 31/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN11:2018/BQP Ngày ban hành: 13/12/2018    Ngày hiệu lực: 28/01/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN01:2018/BCT Ngày ban hành: 05/12/2018    Ngày hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN32:2018/BLĐTBXH Ngày ban hành: 12/10/2018    Ngày hiệu lực: 01/03/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN14:2018/BKHCN/SĐ1:2018 Ngày ban hành: 01/07/2018    Ngày hiệu lực: 15/12/2018 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN14:2018/BKHCN Ngày ban hành: 15/05/2018    Ngày hiệu lực: 30/07/2018 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN21:2015/BGTVT/SĐ2:2017 Ngày ban hành: 04/04/2018    Ngày hiệu lực: 01/12/2018 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN81:2014/BGTVT/SĐ1:2017 Ngày ban hành: 04/04/2018    Ngày hiệu lực: 01/12/2018 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN04:2017/BCT Ngày ban hành: 28/12/2017    Ngày hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN03:2017/BCT Ngày ban hành: 26/12/2017    Ngày hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN03:2017/BQP Ngày ban hành: 27/10/2017    Ngày hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN01:2017/BCT Ngày ban hành: 23/10/2017    Ngày hiệu lực: 01/05/2018 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN1:2015/BKHCN/SĐ1:2017 Ngày ban hành: 22/05/2017    Ngày hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Còn hiệu lực