Thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận thang bảng lương cho doanh nghiệp trong khu công nghệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Thông tin thủ tục hành chính Văn bản xác nhận thang bảng lương cho doanh nghiệp trong khu công nghệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Số hồ sơ: T-BKA-102271-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý lao động
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng