Thủ tục hành chính: Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế quyền sử dụng đất - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế quyền sử dụng đất - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-013293-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng