Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Uỷ thác thi hành án trách nhiệm dân sự - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Uỷ thác thi hành án trách nhiệm dân sự - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS875
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chấp hành viên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày có căn cứ ủy thác
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng