Thủ tục hành chính: Ủy quyền ký kết các thỏa thuận quốc tế về viện trợ phi chính phủ nước ngoài - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Ủy quyền ký kết các thỏa thuận quốc tế về viện trợ phi chính phủ nước ngoài - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-020423-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng