Thủ tục hành chính: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế - Cao Bằng

Thông tin thủ tục hành chính Tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế - Cao Bằng

Số hồ sơ: T-CBA-152162-TT
Cơ quan hành chính: Cao Bằng
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thị xã)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nội vụ huyện (thị xã)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Y tế huyện (thị xã)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 97 ngày trong đó: Đăng ký tuyển dụng: 05 ngày; Thông báo tuyển dụng: 30 ngày; Tiếp nhận hồ sơ: 15 ngày; Sơ tuyển: 10 ngày; Xét tuyển và báo cáo sở Nội vụ: 07 ngày; Sở Nội vụ phê duyệt và trả lời kết quả bằng văn bản: 15 ngày; Ký hợp đồng làm việc viên chức trúng tuyển: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng