Thủ tục hành chính: Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin thủ tục hành chính Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số hồ sơ: B-BGD-051306-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cơ sở giáo dục trung học phổ thông và thường xuyên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng