Thủ tục hành chính: Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học Phổ Thông - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học Phổ Thông - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-074568-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo quyết định tuyển dụng viên chức
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan đơn vị trực thuộc Sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ, phòng Thanh tra trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: BằngQuyết định hành chính Công văn báo cáo Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng