Thủ tục hành chính: Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-112838-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Theo lịch xét tuyển được thông báo hàng năm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng