Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-055782-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ khi tổ chức tuyển dụng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng