Thủ tục hành chính: Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin thủ tục hành chính Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số hồ sơ: B-BGD-051309-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ sở giáo dục trung học cơ sở và giáo dục thường xuyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng