Thủ tục hành chính: Tuyển dụng công chức (sau khi có kết quả thi tuyển) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Tuyển dụng công chức (sau khi có kết quả thi tuyển) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-068026-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ Đồng Tháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: Sở Nội vụ 05 ngày; Ủy ban nhân dân tỉnh 05 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời gian giải quyết này)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng