Thủ tục hành chính: Tuyển dụng công chức cấp xã (Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố) - Sơn La

Thông tin thủ tục hành chính Tuyển dụng công chức cấp xã (Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố) - Sơn La

Số hồ sơ: T-SLA-BS211
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Hội đồng tuyển dụng hoặc Phòng Nội vụ cấp huyện (trường hợp không thành lập Hội đồng tuyển dụng)
Thời hạn giải quyết: Thực hiện theo quy trình tuyển dụng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định tuyển dụng công chức của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng