Thủ tục hành chính: Tuyển chọn, xét duyệt tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/dự án - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Tuyển chọn, xét duyệt tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/dự án - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-015555-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản họp thẩm định đề tài, dự án có chữ ký của các bên
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng