Thủ tục hành chính: Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-213766-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không có quy định về thời gian giải quyết đối với nhiệm vụ này.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng