Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Truy thu Bảo hiểm xã hội , Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thông tin thủ tục hành chính Truy thu Bảo hiểm xã hội , Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Số hồ sơ: B-BXH-BS07
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet
Thời hạn giải quyết: - Đối với trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
- Đối với các trường hợp còn lại: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Danh sách lao động tham gia Bảo hiểm xã hội , Bảo hiểm y tế; sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng