Thủ tục hành chính: Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thông tin thủ tục hành chính Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Số hồ sơ: B-BXH-BS30
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội cấp Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc đại diện chi trả
Thời hạn giải quyết: Giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu chi tiền mặt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng