Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thông tin thủ tục hành chính Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Số hồ sơ: B-BXH-BS21
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy đề nghị
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu chi tiền mặt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng