Thủ tục hành chính: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1278
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị của hộ gia đình, Hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách, mức hỗ trợ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hỗ trợ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng