Thủ tục hành chính: Trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-123137-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh Xã hội thị xã Sa Đéc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Chuyển hồ sơ vể tỉnh sau 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng