Thủ tục hành chính: Trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo (cho học sinh sinh viên) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo (cho học sinh sinh viên) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-092892-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở lao động thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng