Thủ tục hành chính: Trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-248309-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ; Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp 1 lần
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng