Thủ tục hành chính: Trợ cấp khó khăn đột xuất cho người có công cách mạng theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Trợ cấp khó khăn đột xuất cho người có công cách mạng theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-009931-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu chi tiền cho đối tượng và tiền trợ cấp khó khăn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng