Thủ tục hành chính: Trợ cấp hằng tháng cho người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Trợ cấp hằng tháng cho người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-BS246
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (cấp xã 07 ngày làm việc, cấp huyện 10 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng