Hệ thống pháp luật

Trợ cấp lần đầu và chuyển vùng theo Nghị định 116/2010 được nhận khi nào?

Câu hỏi:

Mã số câu hỏi: LĐ425

tôi đang công tác tại Phòng Y tế huyện Nam Giang. Tôi vào công tác từ đầu năm 2017 theo hợp đồng 68, khi tối đến công tác thì gia đình tôi cũng chuyển lên đây sinh sống, vậy tôi có nhận được trợ cấp lần đầu là 10 tháng lương hay không? và đến thời gian nào thì tôi nhận được,tôi có nhận được trợ cấp chuyển vùng không

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

- Công văn số 1784/BNV-TL ngày 03/04/2017 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 6 của Nghị định nêu trên về Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng:

“Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Công văn số 1784/BNV-TL ngày 03/04/2017 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP :

“ 2. Về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP:

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang được cơ quan có thẩm quyền quyết định đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 (ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) được chi trả trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng ngay khi cán bộ, công chức, viên chức đến nhận công tác và được tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm chi trả.”

Trong trường hợp của bạn, chúng tôi hiểu rằng nơi bạn công tác thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định. Do đó, bạn sẽ được chi trả ngay khi đến công tác tại đó tiền trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng.

Gửi câu hỏi của bạn