Thủ tục hành chính: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo tài chính tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo tài chính tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-092968-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Tài chính Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gian hòan thành tối đa 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng