Thủ tục hành chính: Trình tự, thủ tục xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do Văn phòng hành chính - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Trình tự, thủ tục xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do Văn phòng hành chính - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-116519-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị có hàng tịch thu
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Từ 15 ngày đến 60 ngày tùy thuộc vào hồ sơ của các đơn vị
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng