Thủ tục hành chính: Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản tại cơ quan Hành chính sự nghiệp - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản tại cơ quan Hành chính sự nghiệp - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-116522-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 25 ngày: đối với nhà, đất ( Sở Tài chính:15 ngày, Ủy ban nhân dân Tỉnh: 10 ngày); 15 ngày: đối với xe ôtô ( Sở Tài chính: 5 ngày, Ủy ban nhân dân Tỉnh: 10 ngày ); tài sản trên 100 Triệu đồng: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng