Thủ tục hành chính: Trình tự thủ tục đăng ký xoá thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Trình tự thủ tục đăng ký xoá thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-083475-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng