Thủ tục hành chính: Trình tự thủ tục đăng ký tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Trình tự thủ tục đăng ký tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-116314-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Quản lý công sản - Giá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý công sản - Giá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Theo dõi tài sản của các đơn vị để Báo cáo Bộ Tài chính hàng năm
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng