Thủ tục hành chính: Trình tự thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 10 điều 38 của Luật Đất đai - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Trình tự thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 10 điều 38 của Luật Đất đai - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-058762-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng