Thủ tục hành chính: Trình bổ sung dự toán - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Trình bổ sung dự toán - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS55
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Tài chính-Kế hoạch
Thời hạn giải quyết: Từ 5 đến 15 ngày khi nhận được đề nghị của đơn vị.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân huyện.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng