Thủ tục hành chính: Trích lục bản đồ địa chính - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Trích lục bản đồ địa chính - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-075580-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Địa chính xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Địa chính xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng