Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Trích lục bản đồ địa chính - Kiên Giang

Thông tin

Số hồ sơ: T-KGI-013217-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Trích lục bản đồ địa chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng