Thủ tục hành chính: Trích kinh phí xử phạt vi phạm hành chính - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Trích kinh phí xử phạt vi phạm hành chính - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-084073-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Giấy nộp tiền bằng chuyển khoản vào ngân sách do cơ quan thuế viết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng