Thủ tục hành chính: Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An toàn giao thông - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An toàn giao thông - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-100222-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày khi nhận được thông báo của Kho bạc nhà nước
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông tri duyệt y dự tóan và lệnh chi tiền
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng