Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Trích đo bản đồ địa chính - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Trích đo bản đồ địa chính - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-BS52
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Khánh Hoà
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Khánh Hoà
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan sự nghiệp nhà nước
Thời hạn giải quyết: Tùy quy mô và khối lượng công việc trong Hợp đồng (chưa có quy định thời gian giải quyết mà chỉ thỏa thuận trong Hợp đồng)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản đồ, Fìle, sổ mục kê, hồ sơ kỹ thuật thửa đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng