Thủ tục hành chính: Trích đo địa chính thửa đất - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Trích đo địa chính thửa đất - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-258139-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc đối với hồ sơ không phải đi kiểm tra thực địa, 10 ngày làm việc (kể từ ngày đo đạc xong ngoài thực địa) đối với hồ sơ phải đi kiểm tra thực địa
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Trích đo địa chính thửa đất (kèm theo Biên bản xác minh hiện trạng sử dụng đất – nếu có)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng