Thủ tục hành chính: Trả lại tài sản - Bộ Tư pháp

Thông tin thủ tục hành chính Trả lại tài sản - Bộ Tư pháp

Số hồ sơ: B-BTP-232534-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước, Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan ra Quyết định hủy bỏ Quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản trả lại tài sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng