Thủ tục hành chính: Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-BS189
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ.
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành – Phường Tân Dân – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
- Sở Tài nguyên và Môi trường 10 ngày ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh 5 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng